MMDP 思考學習中心                                歡迎參加【免費體驗講座】 培養未來的領袖 ~ 必備思考力、表達力                               《座位有限歡迎事先報名》
其實你可以更懂我的心
      有時親子之間需要更多的了解,當我們發現情緒的因素導致溝通有少許的不流暢時,讓孩子畫畫情緒管理心智圖,可以幫助孩子找到抒發以及表達的管道。也許孩子此時是緊張,而非生氣。也許此時孩子是焦慮而非刻意作對,幫助自己和孩子找出紓解之道,可以更具體了解彼此,就在這張「情緒管理心智圖」新增說明文字